Om Kalken

Om Kalken....


Vi är en förening för människor som är intresserade av öl.

Olika sorters öl...


Syftet med verksamheten är att ge medlemmar och gäster, möjligheten att prova öl av olika typ, från olika länder och sprida kunskap om hur de tillverkas, samt hur de kan avnjutas på ett förnöjsamt sätt. 


Vi vill också, i möjligaste mån, verka för en bättre ölkultur på våra lokala restauranger och pubar, så att de kan erbjuda sina gäster ett fullvärdigt ölsortiment.


Kort historik....


Klubben startades hösten –00.


Initiativtagare var Olof Nordgren som senare valdes till klubbens första ordförande.


Klubben hade från början tio medlemmar och har sedan dess kommit att bli en skara på 23 personer. Medlemmarna väljs in av styrelsen.


De första träffarna hölls i källaren på restaurang Vikingen i Kalix, men efter en tid flyttades verksamheten till Hotell Valhall, som vi sedan dess haft ett gott samarbete med, och där har vi sedan dess hållit våra provningar med några få undantag.


Kontaktpersoner


Ordförande:

Erik Tornberg

Email


Kassör:

Henrik  Johansson

Email


Hemsidan:

Niklas Åhl

EmailStadgar för Ölklubben Kalken, 2011-06-22


§ 1

Verksamhet, ändamål

Klubbens huvudsakliga verksamhet är ölprovningar som vi håller på våra gemensamma sammankomster. Verksamheten kan även innefatta studiebesök, och ölkulturellt utbyte på annat vis.

Klubben skall värna om en anständig dryckeskultur, och medlemmarna skall ha ett trevligt uppträdande såväl nyktra som onyktra.

Kom alltid nykter till provningen.


§ 2

Medlemskap

Medlemsantalet är begränsat till 24 betalande medlemmar.

Inval av nya medlemmar kan ske två gånger per år, vid årsmötet i maj eller medlemsmöte i december. Invalet skall föregås av en prövotid på minst fyra provningar. 2/3 majoritet gäller för inval. Åldersgräns för ny medlem 20 år.

Medlemskap kan ej överlåtas.


§ 3

Rösträtt och beslut

Årsmöte är klubbens högsta beslutande instans.

Medlemmarnas rätt att delta i beslut rörande klubbens angelägenheter utövas på årsmötet.

Rösträtt utövas personligen, varje medlem har en röst.


§ 4

Styrelse

För klubben finns en styrelse.

Klubbmedlemmar utser på årsmöte ordförande och övriga ledamöter till styrelsen.Styrelsemedlemmar och suppleanter ska vara klubbmedlemmar.

Styrelsen är beslutsmässig när fler än hälften av antalet styrelseledamöter är närvarande.

Som styrelsens beslut gäller den mening som erhållit flesta röster eller vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden.


Styrelsens sammansättning skall vara:


Ordförande väljs på två år jämna år

Sekreterare väljs på två år udda år

Kassör väljs på två år jämna år

En styrelseledamot på två år udda år

En styrelseledamot på två år jämna år

En suppleant på två år udda år


Suppleanten deltar som förslagsställare utan rösträtt vid styrelsemöten om suppleanten inte ersätter någon frånvarande styrelseledamot.

Styrelsen kan sammanträda när som helst under året då behov finns.

Kallelse sker via e-post.


§ 5

Utövning

Klubben har provningar första lördagen varje månad klockan 18,00 under månaderna september – december och februari- maj d.v.s. åtta träffar per år. Och en ”januarifest” endast för medlemmar.

Övriga månader ägnas med fördel till egen kunskapsinhämtning. Styrelsen skall upprätta provningsordning där det framgår vilka personer som håller i provningen varje månad. Den listan skall i god tid innan säsongsstart distribueras till alla medlemmar via e-post. Antal provhållare per provning är två, med en reserv.


Anmälan till provningarna sker till provhållarna.


Vid problem att hålla i en provning kontaktas ordförande i god tid som då hjälper till med att sätta in annan lämplig provhållare. Till alla träffar utom klubbmästerskapet i maj, finns det möjlighet att bjuda in intresserade vänner och bekanta. Vid inbjudan, kom ihåg att kolla med provhållaren i samband med anmälan om möjlighet finns att ta med en gäst.

Upptaktsmötet i september och klubbmästerskapet i maj är endast till för medlemmar.


§ 6

Avstängning, uteslutning

Medlem som inte deltar i minst tre provningar per år eller som inte erlagt medlemsavgiften på utsatt tid innan årsskiftet kan komma att uteslutas.


§ 7

Avgifter

Medlemsavgiften för ett års medlemskap är 300: -. För nya medlemmar i februari tas en medlemsavgift på 150: -. Medlemsavgiften fastställs varje år vid årsmötet.


Medlemsavgiften skall betalas på upptaktsmötet eller första provningen medlemmen bevistar, dock senast vid decembers provning.


Provningsavgiften fastställs vid medlemsmöten.


Provhållarna får reducering av provningsavgiften med 100 kr. per provhållare och provning.


Allt arbete som utförs för klubbens räkning anses vara ideellt arbete. Styrelsen kan i speciella fall besluta att bjuda på en provning eller ett årsmedlemskap.


§ 8

Kallelse till årsmöte/medlemsmöte

Kallelse till årsmöte/medlemsmöte skall utfärdas tio dagar i förväg via e-post.


§ 9

Ändring av stadgar

Stadgeändringar kan endast ske genom två efter varandra följande möten då det beslutande mötet är årsmötet. 2/3 majoritet gäller.


§ 10

Upplösning av klubben

Om klubben upplöses skall tillgångarna i klubben avsättas till en avslutningsfest för medlemmarna. Om inventarier finns skall dessa auktioneras bort innan upplösningen av klubben sker.


Stadgar tagna den 30/5 2005, Ändrade 2011-06-22